Algemene voorwaarden fotografie

Op alle rechtsbetrekkingen van Cindy Jeurissen zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing, beroepsorganisatie van Dutch Photographers waar ik sinds 2023 lid van ben.

Algemene voorwaarden van DuPho.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht
6.1 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.
6.2 De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid.
6.3 De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.
6.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Levering
Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

 8. Ziekte/overmacht
8.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
8.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg met de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Fotograaf.
8.4 Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

9. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

10. Licentie
10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.
10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

11. Inbreuk op auteursrecht
11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
12.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
12.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
12.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13. Aansprakelijkheid en rechten van derden
13.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
13.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
13.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 13.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

14. Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

15. Rechts- en forumkeuze
15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DuPho. | Dutch Professional Photographers
Piet Heinkade 181-K
1019 HC Amsterdam

© DuPho.

Februari 2022
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder depotnummer 12/2022

Aanvullende algemene voorwaarden van Cindy Jeurissen

AANVULLENDE VOORWAARDEN

 • Annuleren van een shoot voor particulieren kan tot 5 werkdagen van tevoren. Bij latere annuleringen wordt 50% van de prijs in rekening gebracht. Voor bedrijfsmatige shoots, hanteer ik de algemene voorwaarden hierboven van DuPho bij punt 6.5.
 • Verhoudingen van foto’s dienen voorafgaand aan de shoot zo veel mogelijk bepaald te worden.
 • Er worden geen RAW-files of onbewerkte foto’s aangeleverd.
 • De geleverde foto’s mogen niet opnieuw bewerkt worden. Hieronder valt: bijsnijden, kleurbewerking en het gebruik van filters. Contacteer mij als u enkele van deze bewerkingen (naderhand) wenst.
 • De licentie voor online gebruik van foto’s wordt nader overeengekomen, zie aanvullende info bij commerciële licenties.
 • Recht van publicatie voor print moet altijd worden afgekocht. De kosten van de licentie worden nader overeengekomen. Beelden kunnen na afkoop van de licentie vrij gebruikt worden voor een nader overeen te komen termijn. Een licentie voor bepaalde tijd kan in overleg worden verlengd (eventueel tegen een lager tarief).
 • Een licentie kan niet worden doorverkocht of aan anderen worden overgedragen.
 • Alle door mij (Cindy Jeurissen) gemaakte foto’s mogen te allen tijde gebruikt worden ter promotie van mijn beroepsactiviteiten, zowel on- als offline. Bij een publicatieverbod vanuit de opdrachtgever zal er een nader overeen te komen extra bedrag per beeld gevraagd worden.

OPDRACHTGEVER (COMMERCIËLE LICENTIES)

Bij publicatie van foto’s van Cindy Jeurissen in welk medium dan ook of op welke wijze dan ook, is naamsvermelding verplicht, tenzij de rechten hiervoor zijn afgekocht. Deze vermelding dient te zijn: Fotografie of Foto: Cindy Jeurissen – cindyjeurissen.com (voor websites inclusief hyperlink), en op social media door mij te taggen: op Instagram met cindyjeurissen_com en op Facebook met Cin by Cindy Jeurissen.

 • Voor het maken van foto’s in opdracht voor ondernemingen of bedrijven voor hun commerciële website geldt dat het gebruik van de foto of serie foto’s onderdeel is van het offerteproces.
 • Voor het maken van foto’s in opdracht voor een zzp’er of kleine zelfstandigen voor hun eigen commerciële website en/of social media geldt dat in het tarief het gebruik van de foto of serie foto’s is inbegrepen.
 • Voor beide geldt: graag vooraf aangeven of u ook voor onbepaalde tijd exclusief gebruik wilt maken van de gemaakte foto’s. M.a.w. een licentie voor een bepaalde tijd, wel/niet exclusief, wordt vooraf besproken. Naamsvermelding geldt zoals hierboven aangegeven, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Voor het maken van foto’s van een evenement geldt dat de licentie voor het commercieel gebruik van de gemaakte foto’s binnen de eigen organisatie met naamsvermelding in de prijs is inbegrepen. Binnen uw eigen organisatie mag u de geleverde foto’s voor onbepaalde tijd gebruiken.
 • Voor online gebruik, met gebruiksrecht uitsluitend voor publicatie op social media als verslag van de dag, geldt de verplichting van naamsvermelding zoals hierboven aangegeven, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Buiten de organisatie en/of als reclamemiddel is nieuw/ander gebruik, en gelden andere tarieven. M.a.w. hiervoor kan een licentie worden afgenomen.
 • Wanneer er sprake is van ander nieuw, onbeperkt en/of exclusief gebruik (gedrukt, groot commercieel) gelden andere afspraken, en wordt opnieuw een offerte/nafacturering gemaakt.
 • Andere partijen die gebruik willen maken van de foto’s, voortkomend uit een opdracht, partijen anders dan zoals genoemd op de factuur en waarvoor de overeenkomst en eventuele licentie zijn aangegaan, mogen deze gebruiken wanneer daar vooraf door Cindy schriftelijk toestemming voor is gegeven en een licentie hiervoor is gekocht.
 • Bij het gebruik van beelden waarop portretrecht rust, kunnen rechten van derden rusten. Voor zover voor de publicatie hiervan toestemming van derden is vereist, is het de taak van de opdrachtgever om hiervoor toestemming te verkrijgen van de geportretteerden.

PARTICULIER (GEBRUIKERSLICENTIE)

Een fotobestand mag worden gebruikt voor het (laten) maken van een afdruk. Als particulier koopt u uitsluitend het gebruiksrecht voor particulier gebruik en presentatie binnen de privésfeer. Publicatie op welke wijze dan ook, verkoop aan derden of deelname aan een wedstrijd is niet toegestaan.

Cindy Jeurissen levert standaard bij iedere hoge resolutie foto (20x30cm printformaat) een webformaat versie. Deze verkleinde bestanden mogen in ongewijzigde vorm online worden gebruikt. Het voorzien van © Cindy Jeurissen of © cindyjeurissen.com wordt zeer op prijs gesteld.

CINDY JEURISSEN
Bergumermeer 53
1509 GD Zaandam
+31 (0)6 45398436
cin@cindyjeurissen.com
cindyjeurissen.com 

Proudly powered by Wpopal.com